Общи условия за участие във Facebook игри на mypharmacy.bg

С участието си в дадена играта, участниците приемат и се съгласяват с настоящите Общи условия за участие във Facebook игри, наричани за кратно "Игри" или "Игрите" по-долу и актуалните Правила на съответната игра.


Обща информация:

1. Игрите на ПРОБИОТИС ЕООД се провеждат според общоприетите условия на територията на Република България.
2. Организатор на Игрите е ПРОБИОТИС ЕООД, e-mail за контакт: info@mypharmacy.bg, тел.02/4884949
3. Участник в Игрите може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.
4. Адресът на дадена Игра на ПРОБИОТИС ЕООД ще бъде видим на страницата, с изрично посочен период на активност.
5. Игрите се провеждат за срок от две седмици. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на дадена Играт публикувайки информиращо съобщение на адреса на Играта. Този срок ще бъде изрично упоменат в условията на съответната Игра.
6. Наградите в Игрите са продукти, предлагани в сайта на mypharmacy.bg или други продукти.
7. Спечелите ще получават своите награди, съгласно установените общи правила.


Условия за провеждане на игрите:

1. Правила за участие в Игра се публикуват на страницата на Организатора във Facebook на адрес https://www.facebook.com/mypharmacy.bg.

2. За да участва в Игра, участник трябва да отговаря на изискванията на общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите правила, да се запознае с условията и да бъде съгласен с тях.
3. Всеки участник, отговарящ на условията на настоящите общи условия и изпълнил описаните в Игрите действия в периода, обявен на адреса на Играта, участва в Играта на mypharmacy.bg.
4. Участие в Игра не е обвързано с покупка на стоки или услуги, предлагани от Организатора.
5. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от дадена играта лица, които не отговарят на условията, посочени в Правилата за участие.
 


Награди. Избор на победили в игрите:

1. Наградите в Игрите са продукти, предлагани от mypharmacy.bg. Част от сериите и продуктите не се предлагат на българския пазар, а са предназначени за износ или са разработени по специални поръчки за трети лица.
2. Всяка игра може да има само един Победител, освен ако в обявлението на Играта изрично не са посочени повече от един Победител. Неговото определянето ще става изрично на случаен принцип, чрез томбола в присъствието на комисия от 3ма представители на Организатора. Комисията след провеждане на томбола съставя протокол за избор на Победител/Победители в дадена Игра. 
3. Обявяването на Победителя/Ппобедителите ще се извършва в първия работен ден след прекратяването на срока за участие в съответната игра освен ако в обявлението на Играта не е посочено друго. .
4. Името на спечелилите ще бъдат обявявани на страницата на Организатора във Facebook. 
5. За целите на публичното обявяване на победител, е необходимо изтегленият печеливш да е харесал страницата на mypharmacy.bg във Facebook, за да има неговото име приложимост при официалното обяване на печелившия в публикация.

6. Всички пощенски и/или куриерски разходи, свързани с получаването на награда са за сметка на mypharmacy.bg. 

7. Непотърсена награда в срок от 2 (две) седмици след нейното приключване освобождава Организатора от нейното предоставяне. 


Допълнителни условия:

1. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на игрите, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на дадената играта.
2. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в игрите и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено Организатора за това на info@mypharmacy.bg, като задължително посочи профила, с който се е регистрирал.


Правила за участие в настояща игра 
1. Горепосочените Общи правила са неразривно свързани с настоящата игра.
2. За да участва в игрите, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите правила.
3. Правилата на настоящата игра влизат в сила от 02.12.2022год. до 09.12.2022год.